Menü

S.S.S.

Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.

Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için:

Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

%50 dil puanı + %50 Not Ortalaması Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programı öğretim elemanı olmak için:

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalanan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler.

Proje Tabanlı Mevlana Programı kapsamında projesi kabul edilen Üniversitemiz öğretim elemanlar öğretim elemanları projeleri kapsamında hareketlilikten faydalanabilir.

Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen başvurulara öncelik tanınır.

Öğrenci değerlendirilmesi ve seçiminde izlenecek aşamalar nelerdir?

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurt dışına gidecek veya yurt dışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir.

Değerlendirme sonuçları imzacı yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.

Yurt dışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak yurt dışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalıdır?

Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden de ulaşabilecekleri gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

Mevlana Değişim Programı’na katılıp, başka bir ülkede bir dönem ya da iki dönem eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle (derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana Değişim Programı’ndan kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Öğretim elemanları; Mevlana Değişim Programı kapsamında bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az 15 en fazla 89 gün süreyle ders verme hareketliliğinden faydalanabilirler.

Öğretim elemanı hareketliliği kapsamındaki ders verme hareketliliğinin süresi ve içeriği nedir?

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

Programa başvuranların dil seviyesini ölçmek için herhangi bir (YDS, TOEFL, IELTS gibi) sınav türü/belgesi zorunlu mudur?

Programdan faydalanabilmek için başvuran öğrencilerin seçiminde kullanılan temel kriterlerden biri de dil puanıdır. Ancak ilgili mevzuatça belirlenmiş bir sınav türü ya da belgesi bulunmamaktadır. Yükseköğretim kurumları adaylardan ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir sınav türü/belgesi talep edebilecekleri gibi kendi yapacakları sınavla da öğrencilerin dil bilgisini ölçebilir/belgeleyebilirler. Yabancı dil bilgisi konusundaki adayların yetkinliği hem Programın hem de öğrencinin başarısını etkileyecek en önemli unsurlardan biridir. Yükseköğretim kurumlarımızdan adayların seçiminde bu konuda hassas davranmaları beklenmektedir.

Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği yükseköğretim kurumuna eğitim-öğretim ücreti öder mi?

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin alacağı burs miktarları nedir?

Gidecek Öğrencilere Verilecek Aylık Burslar

BÖLGELER/KITALAR

GİDEN ÖĞRENCİ AYLIK BURS MİKTARI

Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

1200 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

1100 TL

Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu, ve Kuzey Afrika

1000 TL

Gelecek Öğrencilere Verilecek Aylık Burslar

Aylık burs miktarı 2017-2018 Akademik Yılı için 900 TL’dir.

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler nelerdir?

YURT DIŞINDAN OMÜ’YE GELECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

BÖLGELER/KITALAR

ÖĞRETİM ÜYELERİ GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

DİĞER UNVANLAR GÜNLÜK YEVMİYE MİKTARI

ULAŞIM (Maksimum)

Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika

50 TL

40 TL

4000 TL

Sahraaltı Afrika, Orta Asya

50 TL

40 TL

3000 TL

Avrupa, Güney Kafkasya, Güney Asya, Orta Doğu, ve Kuzey Afrika

50 TL

40 TL

2250 TL

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişime katılan öğrenciler için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılacaktır?

Mevlana Değişim Programı öğrencilerinin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler.

İmzacı yükseköğretim kurumları, öğrencilerin kendi kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri yükseköğretim kurumunda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce açık olarak belirlenir.

Öğrencilerin başarılı oldukları derslerin notlarının denkleştirilmesinde Mevlana Değişim Programı öğrencisi olarak öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunda uygulanan ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan kurumlara gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce bilgilendirilir. Öğrenim protokolünü imzalayan öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirildikleri varsayılır. Denklikler ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Mevlana Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler ve kredileri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders ve not çizelgelerinde yazılı olarak belirtilir.

Araştırma görevlileri programdan faydalanabilirler mi?

Araştırma görevlileri öğrenci olarak (eğer lisansüstü bir programa kayıtlıysa) programdan faydalanabilir. Araştırma görevlisine ders ücreti tahakkuk edilemeyeceği için ve bu programdan öğretim elemanları ders verme hareketliliği kapsamında yararlanacağı için, araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak programdan faydalanamaz.

Her yıl YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına belli bir kontenjan mı verilmektedir?

Her yıl her yükseköğretim kurumuna ayrı ayrı bir kontenjan tahsisi söz konusu değildir. Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün 2. sayfasında imzacı kurumlar hangi alan/bölümlerde ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını sayı ve süre olarak belirtirler. İmzalanan bu Protokollerin bir nüshası YÖK’e gönderilir. YÖK Yürütme Kurulu, kaynakların adil kullanımı, Programın etkin ve verimli şekilde işleyebilmesi adına yükseköğretim kurumlarımızdan gelen talepleri inceler ve gerekli durumlarda, iletilen taleplerin yeniden düzenlenmesine karar verebilir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanabilir mi? Yararlanmaları durumunda gittikleri yükseköğretim kurumunda herhangi bir çalışma programı uygulamaları gerekir mi ya da nasıl bir program uygulanması g

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir. Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda ders alıp almaması, doktora tez araştırmasında bulunup bulunmaması gibi faktörler bölüm/ana bilim dalı başkanları ve koordinatörlerinin karar vereceği bir durumdur. YÖK’ün bu konuda bağlayıcı bir karar alması söz konusu değildir. Ancak öğrencinin ölçülebilir bir başarıya temel teşkil edecek bir faaliyette bulunması gerekir. Bu hem öğrencinin programdan faydalanıp faydalanmadığının (yani okula, derse, çalışmalara katılıp katılmadığının) tespit edilmesi hem de bursun ödenmesi ve dönem kaybı yaşanmaması için gerekli bir noktadır.

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek olan ve yurt dışından ülkemize gelecek olan öğrenciler ve öğretim elemanları için sağlık sigortası konusundaki düzenlemeler nelerdir?

29/05/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimi devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilmekte iken, 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihi müteakiben 3 ay içerisinde başvurmaları şartıyla genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır. Sigorta primi 1 yıllık süreler için yapılmakta olup peşinen yaklaşık 480 TL ödemeleri gerekmektedir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında gelen öğretim elemanlarının sağlıklarını güvence altına almalarında 4 yol olduğu anlaşılmıştır. Birinci olarak, Türkiye’ye gelmeden önce özel sağlık sigortası ile kendilerini sigortalatabilirler. İkinci olarak, Program kapsamında Türkiye’ye geldikten sonra SGK primini ödeyerek Genel Sağlık Sigortalı olarak tedavi masraflarını karşılayabilirler. Üçüncü olarak, burada yaptıkları harcamaları kendi kaynakları ile ödemek şartıyla alacakları faturaları ülkelerine geri döndüklerinde ilgili birimlere ibraz ederek tahsil edebilirler. Son olarak, SGK’nın 22 ülke ile imzalamış olduğu karşılıklı sigorta anlaşmaları çerçevesinde yaptıkları sağlık harcamalarını senkronize olarak ödenmesini sağlayabilirler.

Gelen öğrenci ve öğretim elemanları acil durumlarda hastanelerin ACİL sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerdir. Eğer gelen öğrenci veya öğretim elemanının herhangi bir sağlık sigortası yok ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca üniversitelere uygulanacak cezai yaptırım bulunmamaktadır. Aileler kapsam dışındadır.

Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?

Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı’ndan faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulması hakkında alınan karar gereğince intörn öğrencileri Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanamamaktadırlar.

Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Öğrencisi olduğun ya da görev yaptığın yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofislerinden

https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden

Ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden programla ilgili bilgi, belge ya da gerekli dokümanlara ulaşabilirsiniz.